Στόχος

Το Διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» «Viticulture-Oenology and Alcoholic Beverages», έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον αμπελοοινικό κλάδο, με σκοπό να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία.

Η διαχρονική παρουσία της αμπέλου και των προϊόντων της στον ελλαδικό χώρο και η ενασχόληση των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα με την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνων αποκαλύπτει την τεράστια συμβολή του κλάδου στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη. Οι Βιομηχανίες παραγωγής οίνου καθώς και οι βιομηχανίες ζύθου, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, σε όλα τα στάδια μας παραγωγικής και εμφιαλωτικής διαδικασίας, κατέχουν κυρίαρχη θέση στη Χημική Βιομηχανία της χώρας μας και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην Εθνική μας Οικονομία.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για επαγγελματίες του κλάδου που συνδυάζουν τόσο τις τεχνικές (αμπελουργικές και οινολογικές) δεξιότητες όσο και τις επιχειρηματικές  έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον αμπελοοινικό τομέα.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου (Training programs for oenologists-Resolution OIV- ECO 563-2016). Οι πτυχιούχοι του ΔΠΜΣ έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (ΦΕΚ Α΄ 57), για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου. 

Εγγραφές

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας master@chem.uoa.gr .